Back to overview

Curriculum designers react on the use of act-E

A short review by the curriculum developers of the Amsterdam UMC on the use of act-E for the design of the renewed master of Medicine.

By: Tom Broens / August 16, 2021 Curriculum designers react on the use of act-E

Act-E is een goed hulpmiddel bij het ontwerp, de verantwoording en communicatie over de herziene master Geneeskunde

(original)

"Tijdens het ontwikkelen van de nieuwe masteropleiding Geneeskunde hebben we act-E vrij vroeg ingezet. Leerdoelen die voor de verschillende klinische stages en voor doorlopende onderwijsthema’s werden opgesteld, hebben we in act-E geordend en aan elkaar gekoppeld. Zo werden raakvlakken tussen leerdoelen goed zichtbaar, waardoor act-E een hulpmiddel werd om onderwijsontwikkelaars te stimuleren: zoek contact en kijk waar je gezamenlijk onderwijs kunt ontwikkelen óf waar je kunt voortbouwen op het voorwerk van je collega’s. Daarmee konden de coördinatoren van bijvoorbeeld het onderwijsthema Consultvoering in contact komen met de verschillende coördinatoren van de klinische stages, en samen werken aan passend onderwijs dat op het juiste moment gegeven wordt. Naast deze ‘design’-functie zetten we act-E ook in als verantwoordingsinstrument. De geneeskundige competenties uit het Landelijk Raamplan Geneeskundeopleidingen worden ingevoerd en ook hiermee worden de raakvlakken met ‘onze’ leerdoelen zichtbaar. We kunnen op verschillende manieren naar deze raakvlakken kijken, bijvoorbeeld in een heatmap, die zichtbaar maakt wat we veel en wat we weinig doen. Zo kunnen we zelf zien, en bespreken, of we alles doen wat een basisarts moet kennen en waar onze zwaartepunten in de opleiding liggen.

We hebben ervoor gekozen om alle gebruikers toegang te geven tot act-E. Iedereen heeft zo de up-to-date leerdoelen en kan, al naar gelang de eigen wensen, dieper duiken in samenhang en longitudinaliteit binnen het programma óf in de mate waarin de opleiding binnen de landelijke kaders valt. Het is een programma dat vanaf het begin van de ontwikkeling van de masteropleiding met ons is meegegroeid en met ondersteuning van de behulpzame ontwikkelaar steeds opnieuw zijn vruchten heeft afgeworpen, tot zijn huidige invulling waarmee het niet alleen een curriculumdesign- en een verantwoordingsinstrument is, maar ook een communicatiemiddel voor iedereen die met de masteropleiding te maken heeft."

Act-E is a great tool for design, accountability and communication about the new master of Medicine

(automatic English translation)

During the development of the new master's program in Medicine, we introduced act-E quite early. We have organized and linked learning objectives that were drawn up for the various clinical internships and for ongoing educational themes in act-E. For example, the connections between learning objectives became clearly visible, making act-E a tool to stimulate educational developers: seek contact and see where you can develop education together or where you can build on the preparatory work of your colleagues. This enabled the coordinators of, for example, the educational theme Consultation to come into contact with the various coordinators of the clinical internships, and work together on appropriate education that is given at the right time. In addition to this 'design' function, we also use act-E as an accountability tool. The medical competences from the National Framework Plan for Medical Training will be introduced and the connection with 'our' learning objectives will also become visible. We can look at these connections in different ways, for example in a heat map, which makes visible what we do a lot and what we do little. In this way we can see and discuss for ourselves whether we are doing everything a medical doctor should know and where our focus lies in the training.

We have chosen to give all users access to act-E. In this way, everyone has the up-to-date learning objectives and, depending on their own wishes, can dive deeper into coherence and longitudinality within the program or to the extent to which the training falls within the national frameworks. It is a program that has grown with us from the beginning of the development of the master's program and, with the support of the helpful developer, has continued to bear fruit, up to its current content that makes it not only a curriculum design and accountability tool, but also a means of communication for everyone involved in the master's programme.

See here.